Místní akční skupina Orlicko

ANIMACE

Žadatel: MAS ORLICKO, z.s.

Název projektu: Animační činnost pro školy
   
Nositel (příjemce dotace): MAS ORLICKO, z.s.
   
Kdo služby využívá: Ředitelé ZŠ a MŠ, ředitelé ZUŠ, výhledově i vhodné neziskové organizace (připravuje se)
   
Místo realizace: Celé území MAS ORLICKO,z.s. (všichni žáci v území MAS ORLICKO, z.s.)
   
Období realizace: 2016-2023

O PROJEKTU:

KAŽDÁ mateřská a základní škola / základní umělecká škola v území MAS ORLICKO, z.s. MÁ NÁROK získat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 100% DOTACI  v rámci tzv.  ŠABLONOVÝCH VÝZEV.

Výhledově by měly být tyto výzvy dostupné i neziskovým organizacím. Je připravována výzva.

Každý ředitel základní/mateřské školy, případně základní umělecké školy se může obrátit na MAS ORLICKO, z.s. s žádostí o následující podporu/služby:

  • metodická pomoc s výběrem vhodných šablon (= aktivit, na které je možné prostředky čerpat),
  • školení
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  • metodickou pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávaní dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Bližší informace o této aktivitě jsou uvedeny zde: http://mas.orlicko.cz/animace-co-zajistujeme
Informace k ŠABLONÁM I. jsou uvedeny zde: http://mas.orlicko.cz/animace-sablony-1
Informace k ŠABLONÁM II. jsou uvedeny zde: http://mas.orlicko.cz/animace-sablony-2

Školy v území MAS ORLICKO, z.s. využívají prostředky nejčastěji na tyto aktivity:

Přední příčku nejvíce využívaných šablon (napříč subjekty MŠ a ZŠ) v první výzvě zjednodušených projektů obsazují personální šablony. Konkrétně se jedná o

Školního asistenta a Chůvu. Tyto personální šablony dávají možnost školám poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem a také dětem dvouletým. Další v pořadí oblíbených šablon je vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti. Z mimoškolních a rozvojových aktivit pro žáky základních škol volili ředitelé škol nejčastěji kluby zábavné logiky a deskových her.
Šablony II nabízejí širší záběr aktivit. Nalezneme v nich možnost žádat na aktivity rozvíjející počítačovou gramotnost nebo třeba projektový den ve škole i mimo školu. Z dosud provedených konzultací je zřejmé, že i právě tyto šablony budou ve druhé výzvě velmi oblíbené a využívané.

Dalšími subjekty, se kterými MAS ORLICKO spolupracuje v rámci výzvy Šablony II jsou Střediska volného času, Domovy dětí a mládeže a Základní umělecké školy (viz seznam spolupráce Šablony II).

Zkušenosti našich žadatelů:

Paní ředitelka Řeháková - ZŠ Klásterec nad Orlicí: "Naše MŠ zakončila projekt Šablony I. Realizace šablon byla pro naši MŠ velkým přínosem. Práce školního asistenta pomáhala dětem v průběhu vzdělávání v jejich osobním rozvoji.  Děti měly možnost procvičovat své řečové, pohybové, výtvarné a další dovednosti. V oblasti matematické gramotnosti děti rozvíjely logické myšlení, což jim pomůže k lepším výsledkům při nástupu do ZŠ. Využití šablon hodnotíme velmi kladně a jsme rádi, že jsme měli možnost tuto aktivitu využít."

Pan ředitel Kolář ze ZŠ Nádražní, Česká Třebová: "Se Šablonami I jsme velmi spokojeni. Využili jsme je především na proškolení pedagogického sboru, ale i na vzájemnou spolupráci pedagogů, tandemovou výuku, čtenářské kluby i kluby zábavné logiky a deskových her. Jako největší přínos vidím spolupráci pedagogů, zlepšení klimatu školy a v neposlední řadě i širší zapojení žáků do dění ve škole (kluby).
Od 1. 9. 2019 plánujeme realizovat Šablony II se zaměřením na personální podporu – školní asistent a psycholog, spolupráci pedagogů, tandemovou výuku, kluby pro žáky ZŠ, využití ICT. Do Šablon II chceme tentokrát zapojit i školní družinu."

Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná se do projektu ŠABLONY I zapojila mezi posledními od 1. 8. 2017.

Paní ředitelka Beranová hodnotí: "Využíváme šablony:

  • Tandemová výuka na ZŠ
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků – zaměřeno na inkluzi

Nejvíce spokojeni jsou učitelé i žáci s realizací šablon Tandemové výuky a Klubu zábavné logiky. Obě nabízí žákům i učitelům nadstavbové, zajímavé aktivity.

Realizace Šablon I pro nás končí až 31. 7. 2019, v tuto chvíli zatím o realizaci Šablon II neuvažujeme."