Místní akční skupina Orlicko

Jak vás podporujeme?

Seznamte se s našimi projekty a podívejte se, na čem s Vámi pracujeme

MAS ORLICKO je společenství zodpovědných a vzdělaných lidí, kteří se aktivně podílejí na vytváření, rozvoji a udržení hodnot svého území ve zdravém a přirozeném prostředí.

O naší organizaci MAS ORLICKO, z.s.

Cílem MAS ORLICKO, z.s. je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a využití místního potenciálu. Určením potřeb území pomáhá k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti a vybavenosti škol, zaměstnání, sociálních a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí či místního podnikání.

 

Realizace projektů je podporována z dotačních výzev vyhlášených MAS ORLICKO, z.s. pro organizace působící v území. Tyto výzvy jsou určeny podnikatelům, neziskových organizacím i obcím a jsou zaměřeny na vybraná témata. MAS ORLICKO vyhlašuje výzvy v několika operačních programech.

 

DOTAČNÍ PROGRAMY

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích a městech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel v území.

Aktuální stav realizace programového rámce ( k 29.11.2018):
VH MAS ORLICKO, z.s. projednala dne 29.11. na svém jednání záměr realizace programového rámce IROP v roce 2019.
Ten by se měl aktuálně řídit tímto PŘEDBĚŽNÝM harmonogramem:

Tento harmonogram je předběžný a jeho realizace je podmíněna schválením změn dokumentu Strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s.  řídícím orgánem IROP.
Změna bude předkládána v únoru 2019. Po jejím schválení bude zveřejněn závazný harmonogram výzev pro rok 2019. Předběžně očekáváme vyhlášení zbytkové výzvy v opatření IROP 1 - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny s alokací cca. 6 mil. Kč.

Informace o službách MAS pro žadatele najdete zde: https://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/sluzby-pro-zadatele-o-dotace-ve-vyzvach-mas
Harmonogram výzev najdete zde: http://mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat
Informace pro žadatele a příjemce, včetně informací o projednání změn zde: http://www.mas.orlicko.cz

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

Operační program Zaměstnanost vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy. Tyto priority pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Aktuálně podporované aktivity:

Podporované aktivity Aktuální informace
Sociální služby (dle zákona 108/2016 Sb.) Sociální služby poskytované dle zákona 108/2016 Sb. jsou podporovány v úzké spolupráci s Pardubickým krajem (odborem sociálních služeb). MAS ORLICKO, z.s. se zaměřuje především na podporu takových služeb, jejichž potřeba je v území jasně podložená a jsou pověřeny Pardubickým krajem k poskytování.  
Další služby nad rámec zákona 108/2016 Sb. Jedná se o poskytování vybraných služeb, které jsou poskytovány mimo režim zákona 108/2016 Sb. 
Komunitní práce Jedná se o realizaci komunitní práce v území za účelem začleňování osob sociálně vyloučených, nebo sociálním vyloučením ohrožených.  
Prorodinná opatření Je podporována realizace příměstských táborů, dětských klubů a dětských skupin.
Sociální podnikání: Je podporováno zahájení a provoz sociálního podniku. 

Aktuální stav realizace programového rámce ( k 18.1.2019):
Dne 18.1.2019 bylo schváleno navýšení programového rámce OPZ MAS z 18 109 000 Kč na 23 829 478 Kč. Volné prostředky ve výši 7 100 000 Kč budou vyhlášeny v následujících výzvách na jaře 2019:

 • Komunitní práce v Ústí nad Orlicí III, Alokace 4 800 000 Kč
 • Sociální rehabilitace pro osoby z Azylového domu a Domu na půl cesty v Žamberku, Alokace 2 300 000

V souladu s aktuálním vývojem přípravy období 2020 + jsou další výzvy plánovány v roce 2021. V roce 2019 - 2020 bude probíhat příprava období 2020 + proto vyzáváme neuspokojené žadatele, aby s námi pokračovali v kontinuální spolupráci. Připravené projektové záměry budou kontinuálně připravovány do návazných výzev.

Kontaktní osoba:       Ing. Ivana Vanická (vanicka@mas.orlicko.cz )

Informace o službách MAS pro žadatele najdete zde: https://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/sluzby-pro-zadatele-o-dotace-ve-vyzvach-mas
Harmonogram výzev najdete zde: http://mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat
Informace pro žadatele a příjemce, včetně informací o projednání změn zde: http://www.mas.orlicko.cz

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Aktuální informace o realizaci programu (29.11.2018):

dne 29.11.2018 projednala Valná hromada MAS ORLICKO, z.s., že v první polovině roku 2019 (termín registrace na SZIF 31.8.2019) nebude vyhlášena žádná výzva z Programu rozvoje venkova.
V roce 2019 bude realizace programového rámce PRV probíhat dle tohoto harmonogramu:

V období do 04/2019 proběhnou jednání se zástupci obcí a proběhne zjištění projektových potřeb zemědělských podnikatelů pro nastavení alokací jednotlivých opatření.
V období 05 – 11/2018 proběhnou projednání s Řídícím orgánem (MZE). Nejpozději v listopadu bychom rádi vyhlásili Avíza výzev, plánovaný termín příjmu žádostí je orientačně plánován na duben 2020.
Průběžné informace budou zveřejňovány na www.mas.orlicko.cz .

Kontaktní osoba: Ing. Alice Brožková (brozkova@mas.orlicko.cz)

 

 • Informace o službách pro žadatele a informace o čerpání prostředků jsou zveřejněny zde:
https://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/sluzby-pro-zadatele-o-dotace-ve-vyzvach-mas
 • Veškeré informace pro žadatele a příjemce, včetně informací o projednávání změn jsou k dispozici na kmenových stránkách MAS ORLICKO, z.s., tj. zde :
http://www.mas.orlicko.cz
 • Harmonogram výzev bude zveřejněn zde:
http://mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat

ANIMACE

MAS ORLICKO, z.s. poskytuje bezplatné konzultace a poradenské služby školám při čerpání prostředků z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání. Tato podpora se vztahuje k čerpání tzv. „šablonových výzev“, kdy každá škola v území má nárok na finanční prostředky dle své velikosti (a počtu žáků).

Kontaktní osoba: Bc. Martina Rosenbergerová (rosenbergerova@mas.orlicko.cz)

 • Více informací o této aktivitě
http://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/animace
 • Aktuání informace
http://mas.orlicko.cz/animace-aktualne
 • ŠABLONY I.
http://mas.orlicko.cz/animace-sablony-1
 • ŠABLONY II.
http://mas.orlicko.cz/animace-sablony-2

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ (MAP)

MAP je projekt, který má za úkol vyhledávat překážky, které školákovi, dětem v MŠ nebo jejich rodičům či učitelům komplikují život a vytvářet podmínky pro jejich úspěšné řešení. Třeba dopravní dostupnost kroužků, problémy malotřídních škol, poruchy učení či pohybové omezení dětí a žáků. Nebo naopak potřeby spojené s talentem a nadáním. A co teprve, když malým strávníkům nechutnají obědy ve školní jídelně. Ale MAP je i podpora v zásadnějších situacích. Když se hromadí neúspěchy a těžko se hledá motivace. Když je kolem školáka prostředí, které ho ohrožuje. Nebo když se ohrožuje sám. MAP je také proces, který je založen na principech komunitního plánování. Zapojuje všechny subjekty v území - dle jejich možností, zájmu i kapacit. A aby se všichni zúčastnění mohli zaměřit na diskusi i spolupráci ve věcech, které je zajímají.
MAP má svou vlastní webovou stránku: http://www.maporlicko.cz

PROGRAM OBNOVY VENKOVA - MALÝ LEADER pro Orlicko

Malý LEADER pro Orlicko je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Podporovanými oblastmi jsou obnova a údržba občanské vybavenosti, obnova a údržba veřejného prostoru, sportovních zařízení a sakrálních staveb či pořízení vybavení pro dlouhodobé využití.

 • Veškeré informace pro žadatele a příjemce, včetně informací o projednávání změn jsou k dispozici na kmenových stránkách MAS ORLICKO, z.s., tj. zde:
http://www.mas.orlicko.cz
 • Harmonogram výzev bude zveřejněn zde:
http://mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat