Místní akční skupina Orlicko

Jak vás podporujeme?

Seznamte se s našimi projekty a podívejte se, na čem s Vámi pracujeme

MAS ORLICKO je společenství zodpovědných a vzdělaných lidí, kteří se aktivně podílejí na vytváření, rozvoji a udržení hodnot svého území ve zdravém a přirozeném prostředí.

O naší organizaci MAS ORLICKO, z.s.

Cílem MAS ORLICKO, z.s. je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a využití místního potenciálu. Určením potřeb území pomáhá k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti a vybavenosti škol, zaměstnání, sociálních a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí či místního podnikání.

 

Realizace projektů je podporována z dotačních výzev vyhlášených MAS ORLICKO, z.s. pro organizace působící v území. Tyto výzvy jsou určeny podnikatelům, neziskových organizacím i obcím a jsou zaměřeny na vybraná témata. MAS ORLICKO vyhlašuje výzvy v několika operačních programech.

 

AKTUÁLNÍ PROGRAMY A AKTIVITY:

 

 

DOTAČNÍ PROGRAMY - PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Alokace EU na 2014–2020 pro IROP na území MAS ORLICKO činí celkem 108 582 616,- Kč. Ke dni 15.1.2020 byla uzavřena 19. vyhlášená výzva IROP. K tomuto dni je alokace programového rámce IROP pro období 2014 – 2020 VYČERPÁNA a MAS nepředpokládá vyhlašování dalších výzev z tohoto programového období (pouze v případě neplánovaného navýšení prostředků ze strany ŘO IROP).

Se všemi podpořenými projekty a stavem jejich administrace je možné seznámit se na těchto webových stránkách .

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

Ke dni 19.7.2019 byly již vyhlášeny všechny  prostředky rezervované MAS ORLICKO, z.s. pro programové období 2014 - 2020. Alokací ve výši více než 23 mil. Kč bylo v území MAS ORLICKO, z.s. podpořeno 11 projektů, které si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách. Jejich realizace bude probíhat až do roku 2022.

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Ke dni 18.3.2020 byla vyčerpána veškerá aktuálně disponibilní alokace programového rámce PRV (po započtení projektů předložených do výzvy ukončené 18.3.2020).

Se všemi podpořenými projekty a stavem jejich administrace je možno seznámit se na těchto webových stránkách.

Dle informace řídících orgánů však vzhledem k ze zpoždění ve spuštění programového období 2021- 2027 bude převedena část prostředků z tohoto období do období 2014 - 2020. Pokud se tak stane,  vyhlásí MAS ORLICKO, z.s. ještě minimálně jednu výzvu v roce 2021 s alokací 6 - 12 mil. Kč. Příprava a projednání zaměření výzvy bude zahájeno po zveřejnění konkrétních informací Ministerstvem zemědělství ČR, předpokládáme v druhé polovině tohoto roku.

 

Kontaktní osoba: Ing. Alice Brožková (brozkova@mas.orlicko.cz)

 • Informace o službách pro žadatele a informace o čerpání prostředků jsou zveřejněny zde:
https://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/sluzby-pro-zadatele-o-dotace-ve-vyzvach-mas
 • Veškeré informace pro žadatele a příjemce, včetně informací o projednávání změn jsou k dispozici na kmenových stránkách MAS ORLICKO, z.s., tj. zde :
http://www.mas.orlicko.cz
 • Harmonogram výzev bude zveřejněn zde:
http://mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat

 

DOTAČNÍ PROGRAMY - PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027

Aktuálně již byla zahájena příprava pro programové období 2021 – 2027. V současné době existují již první návrhy jednotlivých operačních programů, které však ještě musí být projednány Evropskou komisí a následně připraveny k vyhlašování jednotlivými řídícími orgány.

Optimistický termín vyhlašování prvních výzev místními akčními skupinami je druhé pololetí roku 2021, pravděpodobnější je však spíše rok 2022.

Veškeré aktivity nutné pro přípravu nového dotačního období ze strany MAS budou probíhat na kmenových stránkách MAS – tj. http://www.mas.orlicko.cz

Níže se můžete aktuálně seznámit se základními informacemi pro plánované období.

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Pro programové období 2021 – 2027 je pro komunitně vedený místní rozvoj určeno 8% prostředků programového rámce IROP.  Podle předběných informací by prostředky měly být určeny především na tyto aktivity.

 • Bezpečnost v dopravě,  infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • Veřejná prostranství a budování zelené infrastruktury
 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů (zbrojnice, požární technika, zdroje požární vody)
 • Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a dětských skupin
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na klíčové kompetence a rekonstrukce učeben neúplných škol (malotřídky)
 • Infrastruktura pro sociální služby
 • Revitalizace kulturních památek; městská a obecní muzea
 • Veřejná infrastruktura cestovního ruchu

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Pro program rozvoje venkova bude určeno 5% rozpočtu Rozvoje venkova. Plánovaná podporovaná témata:

 • zemědělské podniky
 •  zemědělské produkty
 •  lesnická infrastruktura
 •  zemědělská infrastruktura - polní cesty
 •  diverzifikace a zakládání nových podniků
 •  neproduktivní investice v lesích
 •  lesnické technologie a produkty
 •  občanská vybavenost /POUZE V RÁMCI CLLD/
 • cestovní ruch

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ +)

Návrhy typových projektů v CLLD pro OPZ+:

 • aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center
 • sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí
 • posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci
 • sdílená a neformální péče, vč. paliativní a domácí hospicové péče
 • zaměstnanostní programy
 • posilování rodinných vazeb
 • vzdělávací a osvětové aktivity

V JEDNÁNÍ JE TAKÉ MOŽNOST ZAPOJENÍ DO PROGRAMŮ:

 • OP KONKURENCESCHOPNOST
 • OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Animační činnost pro školy

MAS ORLICKO, z.s. poskytuje bezplatné konzultace a poradenské služby školám při čerpání prostředků z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání. Tato podpora se vztahuje k čerpání tzv. „šablonových výzev“, kdy každá škola v území má nárok na finanční prostředky dle své velikosti (a počtu žáků).

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Skalická (skalicka@mas.orlicko.cz)

 • Více informací o této aktivitě
http://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/animace
 • Aktuání informace
http://mas.orlicko.cz/animace-aktualne
 • ŠABLONY I.
http://mas.orlicko.cz/animace-sablony-1
 • ŠABLONY II.
http://mas.orlicko.cz/animace-sablony-2

Místní akční plán vzdělávání (MAP)

MAP je projekt, který má za úkol vyhledávat překážky, které školákovi, dětem v MŠ nebo jejich rodičům či učitelům komplikují život a vytvářet podmínky pro jejich úspěšné řešení. Třeba dopravní dostupnost kroužků, problémy malotřídních škol, poruchy učení či pohybové omezení dětí a žáků. Nebo naopak potřeby spojené s talentem a nadáním. A co teprve, když malým strávníkům nechutnají obědy ve školní jídelně. Ale MAP je i podpora v zásadnějších situacích. Když se hromadí neúspěchy a těžko se hledá motivace. Když je kolem školáka prostředí, které ho ohrožuje. Nebo když se ohrožuje sám. MAP je také proces, který je založen na principech komunitního plánování. Zapojuje všechny subjekty v území - dle jejich možností, zájmu i kapacit. A aby se všichni zúčastnění mohli zaměřit na diskusi i spolupráci ve věcech, které je zajímají.
MAP má svou vlastní webovou stránku: http://www.maporlicko.cz

Program obnovy venkova - MALÝ LEADER pro Orlicko

Malý LEADER pro Orlicko je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Podporovanými oblastmi jsou obnova a údržba občanské vybavenosti, obnova a údržba veřejného prostoru, sportovních zařízení a sakrálních staveb či pořízení vybavení pro dlouhodobé využití.

 • Veškeré informace pro žadatele a příjemce, včetně informací o projednávání změn jsou k dispozici na kmenových stránkách MAS ORLICKO, z.s., tj. zde:
http://www.mas.orlicko.cz
 • Harmonogram výzev bude zveřejněn zde:
http://mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat

 

Program obnovy venkova - MALÝ LEADER podporuje MAP

V roce 2020 podpoří prostředky Programu obnovy venkova také angažované ředitele a ředitelky škol, kteří pomáhají definovat potřeby k rozvoji kvalitního vzdělávání v území Orlicka. Dva z projektů , zažazené Řídícími výbory do projektů MAP jako užitečné a potřebné k rozvoji území, získají prostředky v celkové výši až 360 000 Kč  právě z Programu obnovy venkova. Zapojení do projektů a podávání žádostí budou koordinovat odborní manažeři MAP.

 • Veškeré informace pro žadatele a příjemce, včetně informací o projednávání změn jsou k dispozici na kmenových stránkách MAS ORLICKO, z.s., tj. zde:
http://www.mas.orlicko.cz
 • Harmonogram výzev bude zveřejněn zde:
http://mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat