Místní akční skupina Orlicko

Jak vás podporujeme?

Seznamte se s našimi projekty a podívejte se, na čem s Vámi pracujeme

MAS ORLICKO je společenství zodpovědných a vzdělaných lidí, kteří se aktivně podílejí na vytváření, rozvoji a udržení hodnot svého území ve zdravém a přirozeném prostředí.

O naší organizaci MAS ORLICKO, z.s.

Cílem MAS ORLICKO, z.s. je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a využití místního potenciálu. Určením potřeb území pomáhá k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti a vybavenosti škol, zaměstnání, sociálních a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí či místního podnikání.

 

Realizace projektů je podporována z dotačních výzev vyhlášených MAS ORLICKO, z.s. pro organizace působící v území. Tyto výzvy jsou určeny podnikatelům, neziskových organizacím i obcím a jsou zaměřeny na vybraná témata. MAS ORLICKO vyhlašuje výzvy v několika operačních programech.

 

AKTUÁLNÍ PROGRAMY A AKTIVITY:

 

 

DOTAČNÍ PROGRAMY - PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Alokace EU na 2014–2020 pro IROP na území MAS ORLICKO činí celkem 108 582 616,- Kč. Ke dni 15.1.2020 byla uzavřena 19. vyhlášená výzva IROP. K tomuto dni je alokace programového rámce IROP pro období 2014 – 2020 VYČERPÁNA a MAS nepředpokládá vyhlašování dalších výzev z tohoto programového období (pouze v případě neplánovaného navýšení prostředků ze strany ŘO IROP).

Se všemi podpořenými projekty a stavem jejich administrace je možné seznámit se na těchto webových stránkách .

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

Ke dni 19.7.2019 byly již vyhlášeny všechny  prostředky rezervované MAS ORLICKO, z.s. pro programové období 2014 - 2020. Alokací ve výši více než 23 mil. Kč bylo v území MAS ORLICKO, z.s. podpořeno 11 projektů, které si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách. Jejich realizace bude probíhat až do roku 2022.

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Alokace EU na 2014-2020 pro PRV na území MAS ORLICKO činí celkem 59 296 537 Kč. Ke dni 17. 5. 2023 byla uzavřena 7. vyhlášená výzva PRV. K tomuto dni je alokace programového rámce PRV pro období 2014-2020 VYČERPÁNA a MAS nepředpokládá vyhlašování dalších výzev z tohoto programového období.

Se všemi podpořenými projekty a stavem jejich administrace je možné seznámit se na těchto webových stránkách.

 

DOTAČNÍ PROGRAMY - PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Pro programové období 2021-2027 je pro komunitně vedený místní rozvoj určena alokace 93 315 741 Kč (CZV) z programového rámce IROP.  Tato částka může být navýšena o dalších 39 992 460 Kč (CZV). Celková alokace tedy může tvořit částku 133 308 201 Kč (CZV).

Prostředky jsou určeny především na tyto aktivity:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, III a V
 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
 • Infrastruktura pro sociální služby

 

STRATEGICKÝ PLÁN SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SP SZP)

Pro tento dotační program je v programovém období 2023-2027 určena alokace 55 314 577,28 Kč. MAS ORLICKO, z.s. aktuálně připravuje podání žádosti. K možné podpoře budou diskutována následující témata:

 • Zemědělské podnikání a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • Lesnické podnikání  
 • Nezemědělské podnikání
 • Podnikání malých a středních podniků
 • Základní služby a obnova obcí
 • Neproduktivní infrastruktura v krajině
 • Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

Animační činnost pro školy

MAS ORLICKO, z.s. poskytuje bezplatné konzultace a poradenské služby školám při čerpání prostředků z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání. Tato podpora se vztahuje k čerpání tzv. „šablonových výzev“, kdy každá škola v území má nárok na finanční prostředky dle své velikosti (a počtu žáků).

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Skalická (skalicka@mas.orlicko.cz)

 • Více informací o této aktivitě
http://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/animace
 • ŠABLONY I.
http://mas.orlicko.cz/animace-sablony-1
 • ŠABLONY II.
http://mas.orlicko.cz/animace-sablony-2
 • ŠABLONY III.
http://mas.orlicko.cz/animace-sablony-3

Šablony OP JAK

MAS ORLICKO, z.s. poskytuje placené konzultace a poradenské služby školám při čerpání prostředků z Operačního programu Jan Amos Komenský. Tato podpora se vztahuje k čerpání tzv. „šablonových výzev“, kdy každá škola v území má nárok na finanční prostředky dle své velikosti (a počtu žáků).

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Skalická (skalicka@mas.orlicko.cz)

 • Více informací o této aktivitě
Aktivity | maporlicko.cz

Místní akční plán vzdělávání (MAP)

MAP je projekt, který má za úkol vyhledávat překážky, které školákovi, dětem v MŠ nebo jejich rodičům či učitelům komplikují život a vytvářet podmínky pro jejich úspěšné řešení. Třeba dopravní dostupnost kroužků, problémy malotřídních škol, poruchy učení či pohybové omezení dětí a žáků. Nebo naopak potřeby spojené s talentem a nadáním. A co teprve, když malým strávníkům nechutnají obědy ve školní jídelně. Ale MAP je i podpora v zásadnějších situacích. Když se hromadí neúspěchy a těžko se hledá motivace. Když je kolem školáka prostředí, které ho ohrožuje. Nebo když se ohrožuje sám. MAP je také proces, který je založen na principech komunitního plánování. Zapojuje všechny subjekty v území - dle jejich možností, zájmu i kapacit. A aby se všichni zúčastnění mohli zaměřit na diskusi i spolupráci ve věcech, které je zajímají.
MAP má svou vlastní webovou stránku: http://www.maporlicko.cz

Program obnovy venkova (POV)

Program obnovy venkova je vyhlašován každoročně Pardubickým krajem, který zároveň stanovuje podmínky čerpání. Podporovanými oblastmi jsou obnova a údržba občanské vybavenosti, obnova a údržba veřejného prostoru, sportovních zařízení a sakrálních staveb či pořízení vybavení pro dlouhodobé využití.

O využití a zaměření programu v území rozhoduje každoročně Rada MAS ORLICKO, z.s.

Operační program zaměstnanost plus

MAS ORLICKO, z.s. realizuje prostřednictvím tohoto programu klíčovou aktivitu "Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují" s cílem sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení v území. Do aktivit jsou zapojeni partneři z oblasti sociálních služeb v území se zaměřením na:

 • Rozvoj hospicové a paliativní péče v území
 • Podpora osob neformálně pečujících
 • Podpora rodin a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci

Více informací: Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují | Projekty | masproorlicko.cz

Nová zelená úsporám Light

Podpora k zateplení rodinných domů pro nízkopříjmové domácnosti. Více informací: http://mas.orlicko.cz/index.php?&IdMsg=06391af0ca1fab.