Místní akční skupina Orlicko

Místní akční plánování III

Žadatel: MAS ORLICKO, z.s.

Název projektu: Místní akční plánování III
   
Nositel (příjemce dotace): MAS ORLICKO, z.s.
   
Kdo služby využívá: Školy a školská i mimoškolní zařízení pro děti do 15 let
   
Místo realizace: ORP Králíky, Žamberk, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí
 

 

Období realizace: 2022-2023

 

O projektu

MAP III pokračuje v působnosti na stejném území jako MAP II, tedy ORP Žamberk a Králíky a ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Do MAP III je zapojeno 100 % škol z území, tj. 85 škol.

Cíle projektu: 

 • podpora plánování a sdílení skrze aktivity v území vedoucí ke zlepšení kvality ve školách,
 • udržení již fungujícího partnerství ve stejné kvalitě, jeho další podpora a rozvoj, příprava vhodných aktivit pro návazný projekt,
 • v rámci projektu MAP III nejsou podporovány implementační aktivity.

Klíčové aktivity projektu: Řízení projektu, Místní akční plány rozvoje vzdělávání III (Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace procesu místního akčního plánování).

Organizační struktura

Realizační tým projektu

 • RT zodpovídá za faktickou realizaci projektu.

Řídící výbor

 • Je nejvyšším orgánem.
 • ŘV je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství MAP (projednává, připomínkuje, aktualizuje, schvaluje).
 • ŘV je složen ze zástupců jednotlivých dotčených skupin.
 • Členové jsou nominováni jednotlivými aktéry vzdělávání na základě oslovení realizátorem projektu.
 • ŘV se schází minimálně 2x za kalendářní rok.
 • V čele ŘV stojí předseda a místopředseda, předseda reprezentuje ŘV navenek.
 • ŘV dohlíží na realizaci projektu.

Pracovní skupina pro financování

 - PS je přímo napojena na ŘV.

Pracovní skupiny

- V rámci projektu jsou ustanoveny 3 odborně zaměřené PS.

Pracovní skupiny a Pracovní skupina pro financování:

 • PS a PSF vytvářejí platformu akčního plánování.
 • PS a PSF diskutují, vytváří návrhy změn.
 • PS a PSF projednávají podklady od zapojených subjektů.

Řízení procesu MAP

Komunikační plán

 • Pravidla zapojení dotčené veřejnosti
 • Pravidla principů
 • Seznam relevantních aktérů

Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti

 • Zařazení jednotlivých subjektů vzdělávání (zřizovatelé, poskytovatelé, uživatelé)
 • Systematický přístup k přenosu informací
 • Formy zdrojů informací: Veškeré dokumenty, materiály a informace jsou veřejné a komukoliv přístupné; aktivní informování; konzultace s veřejností a spoluúčast na samotném plánování.

Pravidla principů MAP

 • Tvorba a realizace MAP respektuje základní principy komunitně řízeného plánování
 • Principy MAP:
 1.  Princip spolupráce, princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů, princip dohody, princip otevřenosti, princip SMART, princip udržitelnosti a princip partnerství.
 2. SPOLUPRÁCE, PARTNERSTVÍ – projekt MAP III je i nadále otevřen dalším partnerstvím a je umožněno připojování dalších subjektů a prohlubování spolupráce. Návaznost na úspěšnou realizaci projektů MAP I a MAP II.

Seznam relevantních aktérů

 • Aktualizovány názvy organizací.
 • V případě vzniku nových organizací budou zahrnuty do seznamu (např. podnět členů PS, informace z terénu) nebo nás mohou kontaktovat přes e-mail map@mas.orlicko.cz.
 • Možnost připomínkovat zpracované dokumenty a pravidelná informovanost o aktuálním dění v projektu.

DO PROJEKTU MAP JE MOŽNÉ SE ZAPOJIT KDYKOLIV…

Místní plán III pro území ve správním obvodu obcí Žamberk a Králíky

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022878

Období realizace: 1. května 2022 – 30. listopadu 2023 (19 měsíců)

Alokace: 2,3 mil. Kč

Počet zapojených škol: 46 škol v území (100 %)

Realizační tým projektu

Místní plán III pro území ve správním obvodu obcí Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022877

Období realizace: 1. května 2022  –  30. listopadu 2023 (19 měsíců)

Alokace: 2,2 mil. Kč

Počet zapojených škol: 39 škol v území (100 %)

Realizační tým projektu

Více informací: maporlicko.cz