Místní akční skupina Orlicko

Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují

Žadatel: MAS ORLICKO, z.s.

Název projektu: Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují
   
Nositel (příjemce dotace): MAS ORLICKO, z.s.
Partneři projektu: Sociální služby Česká Třebová, Oblastní charita Ústí nad Orlicí a Cesta pro rodinu, z.ú.
Místo realizace: celé území
   
Období realizace: 2023-2025 s možností prodloužení o další 3 roky
Náklady: téměř 12 milionů Kč s možností navýšení o 8 milionů Kč

O projektu:

Projekt je zaměřen na podporu a pomoc osobám v různých životních krizových situacích a bude realizován v území Orlicka. Skládá se z několika klíčových aktivit, z nichž je každá zacílena na jiný druh pomoci, který je v území třeba poskytnout. V projektu se zrcadlí mapování sociálních potřeb v území Orlicka, které předcházelo samotnému projektu.

 

Podpora pečujících osob a pozůstalých:

Podpora bude poskytnuta v domácím prostředí pečujících osob a rodin. Bude zaměřena na provázení pečujících o osobu v péči, pomoc při rozhodování, při umírání osoby v péči a podporu po její smrti.

 

Podpora multidisciplinárního týmu a vzdělávání:

Aktivita je zaměřena na psychosociální a duchovní podporu pracovníků hospicového týmu a řeší prevenci těchto pracovníků před syndromem vyhoření.

 

Koordinace a implementace služby:

Aktivita v sobě zahrnuje spolupráci koordinátora paliativní péče se zařízeními pro seniory a pro léčbu pacientů a s pracovníky multidisciplinárního týmu. Koordinátor dále zodpovídá za šíření dostupnosti této služby směrem k veřejnosti.

 

Sociální práce zaměřená na práci s klientem a rodinou:

Aktivita je zaměřena na práci s klientem domova pro seniory, poskytovanou paliativní péči a koncept Dříve vysloveného přání. V rámci této podpory je pracováno i s rodinou klienta domova pro seniory.

 

Implementace metodiky PP, podpora týmu a vzdělávání:

Metodická podpora je určena pro pracovníky přímé péče, zdravotnický personál, aktivizační pracovníky, průvodce klientů a rodin paliativní péčí a koordinátora paliativní péče.

 

Podpora neformálně pečujících:

Cílem aktivity je vytvořit v území dostupný systém podpory pečujících osob, což předpokládá vznik pozice „poradce pro pečující“. Tento pracovník bude zajišťovat jak přímou podporu pro pečující, tak zprostředkování odborných služeb pro ně.

 

Koordinace paliativní péče a předávání zkušeností na širší úrovni:

Jedná se o aktivitu přínosnou jak pro veřejnost, tak pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. Zaměří se na koordinaci partnerů realizace projektu, sdílení zkušeností, evaluaci projektu, prezentaci metodiky, workshopy pro poskytovatele služeb, přednáškovou činnost zaměřenou na paliativní péči a další vzdělávací činnost pro pracovníky domácí zdravotní péče.

 

Podpora pro rodiny, děti a mladé dospělé v nepříznivé sociální situaci:

Program má být zaměřen především na podporu vzdělávání dětí a mladých dospělých, jejichž sociální situace je pro studium nepříznivá. Dále se aktivita bude snažit o zapojení rodičů těchto dětí do komunikace se školskými zařízeními a o zprostředkování dalších aktivit na podporu vzdělávání a zajištění vhodných podmínek k němu pro děti.