Místní akční skupina Orlicko

Programové období 2021+ v území MAS ORLICKO - jak se zapojit

Informace k přípravám strategie pro programové období 2021 - 2027 na území Místní akční skupiny Orlicko.

Přípravy strategie pro programové období 2021 - 2027 na území Místní akční skupiny Orlicko jsou v plném proudu. Po projednání operačních programů Evropskou komisí budou probíhat přípravy k vyhlašování řídícími orgány a následně dojde k vyhlašování výzev místními akčními skupinami.

Informace o průběhu příprav naleznete zde: http://mas.orlicko.cz/dotace-dokumenty-2021-27#

Zájemci se mohou zapojit do výzev z některého z následujících programů:

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Program spadá do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.
Prostředky z tohoto programu by měly být využity zejména na rozvoj v oblasti:

 • cyklistické infrastruktury
 • infrastruktury mateřských a základních škol
 • infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení
 • veřejných prostranství a zelené infrastruktury
 • kulturního dědictví a cestovního ruchu

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Program spadá do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Prostředky z tohoto programu by měly být využity zejména na rozvoj v oblasti:

 • kapacit vzdělávání
 • přípravy pedagogických pracovníků
 • dostupnosti vzdělávání
 • metodiky výuky pro 21. století
 • propojení sektorů veřejné správy, školství, výzkumu a podnikání

Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+)

Program spadá do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Prostředky z tohoto programu by měly být využity zejména na rozvoj v oblasti:

 • rovných příležitostí a účasti znevýhodněných skupin na trhu práce
 • modernizace institucí
 • profesního vzdělávání, sladění pracovního a osobního života
 • sociálního začleňování a sociálního bydlení
 • dostupnosti zdravotní péče

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Program spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.
Prostředky z tohoto programu by měly být využity zejména na rozvoj v oblasti:

 • výzkumu a inovací
 • pokročilých technologií, digitalizace a internetu
 • konkurenceschopnosti malých a středních podniků
 • energetické účinnosti, energetických úspor a distribuce energie

Program rozvoje venkova (PRV)

Program spadá do působnosti Ministerstva zemědělství.
Prostředky z tohoto programu by měly být využity zejména na rozvoj v oblasti:

 • zemědělských či lesnických technologií a produktů
 • zemědělské a lesnické infrastruktury (polní a lesní cesty)
 • občanské vybavenosti v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (veřejná prostranství, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, knihovny, kulturní a spolková zařízení)

Program obnovy venkova (POV)

Program spadá do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.
Prostředky z tohoto programu by měly být využity zejména na rozvoj v oblasti:

 • obnovy a údržby občanské vybavenosti a veřejného prostoru
 • sportovních zařízení a sakrálních staveb
 • vybavení pro dlouhodobé využití

O financování v rámci uvedených operačních programů si mohou zažádat především drobní podnikatelé, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcemi nebo svazky obcí, školské právnické osoby, církve, nadace a neziskové organizace.

Pro bližší informace kontaktujte některou z programových manažerek. Kontakty naleznete zde: http://http://mas.orlicko.cz/kontakty-kancelar-mas