Místní akční skupina Orlicko

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Žadatel: SKP-CENTRUM, o.p.s.

Název projektu: Komunitní práce v Ústí nad Orlicí
   
Nositel (příjemce dotace): SKP-CENTRUM, o.p.s.
   
Místo realizace: ÚSTÍ NAD ORLICÍ
   
1. žádost žadatele  
Období realizace: 2017-2018
Náklady: 798 780 Kč
   
Navazující žádost  

Období realizace:

2018-2019

Náklady:

1 400 000 Kč

 

   
Navazující žádost  
Období realizace: 2019-2022
Náklady: 4 800 000 Kč

O PROJEKTU:

Cílem projektu je přispět k aktivnímu začleňování cílové skupiny v Ústí nad Orlicí, vyhledávání lídrů a jejich zplnomocnění k řešení problémů komunity a vytvoření podpůrné platformy jako nástroje pro řešení otázek bydlení a zaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Žádost o podporu projektu byla podána a realizována od roku 2017, poté žadatel podal navazující žádost, kdy financování projektu běželo do roku 2019 a po dalším úspěšném roce realizace se žadatel rozhodl s projektem pokračovat, přičemž se realizace prodloužila až do roku 2022. Cílem navazujícího projektu je umožnit pokračování realizace komunitního přístupu práce s cílovou skupinou a rozšířit aktivity mimo jiné o provozování komunitního setkávacího prostoru.  

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí je název jednoho z projektů, na kterém se podílí MAS ORLICKO. Tato aktivita se zaměřuje na podporu sociálně vyloučených lokalit a komunit v Ústí nad Orlicí. Příslušníci těchto skupin obyvatel řeší problémy například s nezaměstnaností, nedostatečnou kvalitou bydlení, špatnými vztahy s institucemi i okolím a složitou finanční situací. Projekt, jenž vznikl v roce 2017, si klade za cíl nejen motivovat cílovou skupinu obyvatel, ale i přispět k jejímu aktivnímu začlenění do běžného života a zamezit negativním vztahům se společenskou majoritou.

Nejprve se projekt soustředil na vyhledávání komunitních lídrů a jejich aktivizaci. Lídr zastupuje komunitu jak v rámci řešení skupinových problémů s okolím, tak i ve vztazích jeho sociálně slabší skupiny. Učí se finanční gramotnosti, dobrým vztahům s okolím, respektováním práva, stane se plnomocným při prosazování zájmů komunity a získané zkušenosti následně pomáhá předávat ostatním členům komunity. ,,Přínos projektu vidím především s cíleným vytvářením kompetence místní komunity k řešení vlastních problémů. Projekt je postaven na spolupráci s lídry z jednotlivých lokalit. Ti jsou pomyslnou spojkou, která napomáhá k řešení vzniklých problémů, stejně jako jsou důležitým článkem v preventivní osvětě předcházející negativním jevům, které jsou jednou z příčin neshod v daných lokalitách, komentuje radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola.

K vystižení názorů a svých potřeb má lídr k dispozici pravidelně konané diskuze, kde jsou přítomni zástupci mnoha sociálních institucí a veřejnosti. S procesem začlenění jim dopomáhají i pracovníci subjektů starajících se o sociální začleňování cílových skupin. ,,Za dobu projektu se díky mnoha platformám mohli naši klienti seznámit s institucemi, se kterými se dříve setkávali pouze z pozice klientů služeb. Díky součinnosti lídrů a institucí se do naší komunity dostává více informací, které naši klienti využívají k efektivnímu jednání a jsou tak schopni se lépe orientovat v aktuální problematice, která se jich týká. Byla rovněž zlepšena organizace společenských komunitních aktivit.  Schopnosti a dovednosti klientů se zvyšují postupně a my jsme schopni je zapojit do rozhodování a řešení problému komunity jako celku,“ uvádí vedoucí sociální pracovnice Bc. Daniela Hodousková. Snahou je předcházet vzniku sociálně nepříznivé situace, motivovat a přivést komunitu do aktivního pracovního života, s tím spojené lepší nároky na bydlení a kromě příznivější finanční situace i osobnostní rozvoj členů minoritní komunity.

V rámci projektu byl zřízen i provoz moderně vybaveného komunitního prostoru pro setkávání. Bylo vytvořeno několik nových míst pro sociální pracovníky, kteří mapují situaci v cílových lokalitách a komunitách svými pravidelnými návštěvami. Do projektu jsou rovněž zapojeni i poskytovatelé bydlení a subjekty poptávající pracovní sílu v zájmu aktivního zapojení komunity do většinové společnosti. ,,Projekt se dostal do povědomí veřejnosti skrze své aktivity, jako jsou společná setkání, akce a organizované platformy, na kterých se setkávají lídři se zástupci organizací a institucí v Ústí nad Orlicí (vedení města, správce bytového fondu, odbor životního prostředí, úřad práce atd.) Vedle toho je samotná prezentace služby skrze komunitní centrum, kde kromě organizování jednotlivých aktivit probíhá i vydávání čtvrtletníku RUnO,“ informuje místostarosta Ústí nad Orlicí Jiří Preclík. V tomto zpravodaji lze najít novinky z platforem, články z proběhlých komunitních akcí a program komunitních aktivit pro následující období.

Projekt se v první etapě setkával s kladnými ohlasy. Jeden z nich vystihla i Mgr. Ivana Nečekalová z odboru sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí: ,,Od roku 2017 je vidět posun ve vnímání komunitní práce hlavně z majoritní skupiny obyvatel města, organizací i institucí v Ústí nad Orlicí. Komunitní práce se z důvodu platforem, vydávání svého informačního listu a dalších aktivit zviditelnila a je důležitou složkou našeho města.“

Žadatel se tak v projektu rozhodl pokračovat až do roku 2022. Zatímco v předchozí etapě pracovali sociální pracovníci především s jednotlivými lídry, v této etapě se přechází k prvku realizace pro celou komunitu. I za pomoci aktivní motivace a předávání zkušeností od svých lídrů se tito lidé stanou plně odpovědnými za své vlastní totožnosti, naučí se rovnocenně a právoplatně jednat s institucemi, autoritami i běžnou veřejností. Kromě osobnostního rozvoje jsou příslušníci cílových skupin vedeni k pozitivnímu rozvoji mezikomunitních vztahů, členové komunit jsou vedeni k vzájemné úctě, spolupráci a začleňování do běžného života. ,,Projekt pomáhá komunitě při řešení jejich problémů jako je nezaměstnanost, finanční negramotnost, problémy s bydlením, vztahy a problémy v rodinách apod. Zlepšuje soužití menšinové a většinové společnosti, snaží se preventivně působit a řešit sociálně-patologické jevy, posiluje motivaci ke změně postojů sociálně vyloučených osob a nastavuje podmínky vhodné pro sociální začleňování ve vztahu k institucím a autoritám a prostřednictvím sociální práce se snaží zlepšit situaci v cílových lokalitách,“ uvádí místostarosta Jiří Preclík.

Projekt a aktivity s ním spojeny se těší zájmu a pozitivní zpětné vazbě jak ze strany cílové skupiny, tak ze strany veřejnosti (většinové společnosti), sociálních pracovníků, vedení města i ostatních nejen sociálních subjektů. S pomocí projektu se kromě posílení cílových komunit očekává i minimalizace počtů vzájemných střetů a konfliktů a pomůže k posílení vzájemného soužití. ,,Projektem by se bezesporu mohla inspirovat i další města Pardubického kraje,“ dodal radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola.

Ing. Tomáš Kratochvíl z SKP-CENTRA, o.p.s. k projektu: "Od dubna 2017 realizuje organizace SKP-centrum, o.p.s. v Ústí nad Orlicí nový přístup k sociálnímu začleňování ve městě.

V rámci komunitní práce spolupracujeme s pěti romskými lídry, zástupci jednotlivých lokalit – J.K. Tyla, Hylváty, Kerhartice a Oldřichovice. S nimi intenzivně řešíme aktuální situace v jejich místě bydliště, a předcházíme tak negativním jevům, jako nepořádek, sociální vyloučení, nezaměstnanost a další patologické jevy, které mohou ohrozit soužití majority a minority.

V posledním půlroce jsme vytvořili dvě platformy, tj. prostor pro vyjádření názorů pro veřejnou diskusi. První se zabývala zaměstnaností. Té se zúčastnili zaměstnanci Úřadu práce, lídři, instituce, které se pohybují v sociálních službách.

Další platforma se týkala bytové politiky města Ústí nad Orlicí. Kromě lídrů se jí zúčastnila také radní města, paní Anna Škopová, která přítomné seznámila s prací bytové komise a osvětlila postup přidělování městských bytů. Zúčastnilo se také bytové družstvo Démos, které nás seznámilo s tím, jak probíhají opravy bytů.

Tyto platformy bereme jako přínosné, a to především díky nastavení diskuse mezi institucemi, lídry a veřejností. Můžeme tak efektivněji dostávat informace mezi obyvateli a ukázat většinové společnosti, že všem Romům není lhostejné soužití s většinovou společností v Ústí nad Orlicí."

 

Odkaz na web: https://www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-projekty/komunitni-prace-v-uo