Místní akční skupina Orlicko

Modernizace učebny F/Ch a bezbariérovost - Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí

Žadatel: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí

Název projektu: Modernizace odborné učebny F/Ch a bezbariérovost
   
Nositel (příjemce dotace): Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí
   
Místo realizace: KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
   
Dotace: 1 463 228 Kč

 

O PROJEKTU:

Původní stav před realizací projektu
Původní vybavení odborné učebny F/Ch bylo z let 1993-1994 a v současné době již nevyhovovalo technickým ani bezpečnostním požadavkům. Stav technického vybavení učebny (elektrické rozvody a rozvod plynu) omezoval provádění praktických a experimentálních činností za účasti žáků na minimum. Školní poradenské pracoviště nemělo vlastní zázemí pro individuální práci se žáky a jejich rodiči.  Budova školy byla vybavena pouze nájezdovou rampou k hlavnímu vchodu, vnitřní prostory školy nebyly vybaveny žádnými prvky bezbariérovosti.

Konečný stav – po realizaci projektu
Výsledkem realizace projektu je modernizovaná odborná učebna F/Ch a k ní přiléhající kabinet, ve který byl vybaven nejen pro přípravu praktické a teoretické výuky přírodovědných předmětů, ale také je zde zázemí pro školní poradenské pracoviště. Bezbariérový přístup k učebně a kabinetu je zajištěn schodišťovou plošinou, pevnou nájezdovou rampou a bezbariérovým WC v 2. NP spojovacího objektu budovy školy.

UČEBNA
V učebně je 26 žákovských pracovišť. Jedna z dvoulavic je umístěna tak, že je bezbariérově přístupná pro tělesně postiženého žáka. Každé žákovské pracoviště je vybaveno uzamykatelným elektropanelem s výstupy z nízkonapěťového laboratorního zdroje 0-30V a zásuvkou na 230V. V průčelí učebny je učitelské pracoviště s demonstračním pultem, dataprojektorem a keramickou tabulí. Stávající funkční digestoř byla modernizována novým opláštěním. Učebna je nově vybavena novým zářivkovým osvětlením a zatemňovacími roletami a novými přenosnými laboratorními Bunsenovými plynovými kahany, které nahradí původní nefunkční rozvod plynu. V učebně jsou velké úložné prostory v nově instalovaných vysokých skříních.

PŘÍPRAVNA – KABINET – ZÁZEMÍ PRO ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Kabinet je vybaven novým nábytkem, včetně dvou plechových skříní k ukládání chemikálií. Dále je zde koutek s jednacím stolem a židlemi pro práci výchovného poradce a dalších pracovníků školního poradenského pracoviště.

BEZBARIÉROVOST
Na schodiště v nové budově školy je nainstalována schodišťová plošina, pomocí které bude možný bezbariérový přístup od vstupu do školy v přízemí až po nejvyšší druhé nadzemní podlaží. Dále byla instalována pevná nájezdová plošina pro překonání výškového rozdílu třech schodů k bezbariérovému WC, které je vybudováno v objektu spojujícím novou a starou budovu. Vstup do školy je bezbariérově přístupný z veřejné komunikace po asfaltovém chodníku a po pevné betonové nájezdové plošině.

Průběh realizace projektu
Vlastní realizace projektu proběhla celkem bez komplikací během hlavních prázdnin, v červenci a srpnu 2018. Tato realizace zahrnovala stavební, elektroinstalační a podlahářské práce v učebně a v bezbariérovém WC, výrobu a instalaci nábytku, dodávku a instalaci schodišťové plošiny, dataprojektoru, tabule a zatemňovacích rolet.
Komplikovaný byl průběh výběrových řízení. Na projektu byly zadávány celkem 3 veřejné zakázky, z nichž pouze jedna byla úspěšně uzavřena po prvním kole (VZ3 – dodávka a instalace schodišťové plošiny). Ostatní dvě výběrová řízení byla po prvním kole zrušena pro nedostatek nabídek (VZ1 – žádná nabídka, VZ2 – jedna nabídka, která nesplnila zadávací podmínky). Důvodem nedostatku nabídek byla zejména značná vytíženost firem v požadovaném období realizace zakázek červenec – srpen 2018. Po úpravě zadávacích podmínek tak, aby do výběrového řízení mohli vstoupit i menší živnostníci, byla zbývající výběrová řízení vyhlášena znovu a tentokrát již úspěšně uzavřena podpisem smlouvy. Opakovaným vyhlašováním výběrových řízení vzniklo zpoždění, které ohrozilo časový plán realizace projektu. Nakonec byly všechny aktivity projektu splněny v původních termínech bez nutnosti prodloužení realizace celého projektu.
Tento konkrétní projekt byl poměrně náročný zejména na koordinaci a synchronizaci prací jednotlivých dodavatelů. Měli jsme velké štěstí, že naši hlavní dodavatelé byly vstřícní a ochotní vzájemně spolupracovat. Důležitá byla také podpora zřizovatele –Obec Klášterec nad Orlicí, který celý projekt předfinancoval. Příprava i realizace projektu je také náročná na administraci, se kterou nám velmi pomáhá podpora z MAS ORLICKO (efektivní semináře, možnost konzultací, zprostředkování dotazů na ŘO apod.)

Mgr. Petra Pospíšilová
Masarykova ZŠ Kláštere nad Orlicí