Místní akční skupina Orlicko

Vybavení přírodovědné učebny a zajištění konektivity školy

Žadatel: obec Výprachtice

Název projektu: Vybavení přírodovědné učebny a zajištění konektivity školy 

Nositel (příjemce dotace):

Obec Výprachtice

Místo realizace: Výprachtice
Období realizace: 2018-2020
Dotace:

1 437 217 Kč

O PROJEKTU:

Projekt Vybavení přírodovědné učebny a zajištění konektivity školy je zaměřen na modernizaci stávající přírodovědné učebny, na konektivitu školy a na pořízení kompenzačních pomůcek, které napomáhají žákům se speciálními vzdělávacími potřebami kompenzovat nedostatky a tím podporují jejich individualitu a usnadňují přístup ke vzdělávání.

Původní učebna přírodovědných předmětů, kterou využívají žáci prvního i druhého stupně, již neodpovídala požadavkům moderního školství a neumožňovala rozvoj výukových metod. Původní vybavení třídy bylo nahrazeno laboratorními stoly a učitelský stůl byl nahrazen demonstračním stolem umožňující názornou výuku včetně demonstrace pokusů. Žáci mají nyní možnost se skupinově zapojit do výuky formou vědeckého či badatelského způsobu přímo ve třídě. Učebna umožňuje žákům samostatně realizovat zadané pokusy a nabízí žákům i pedagogům podnětné prostředí a zázemí pro kvalitní vzdělávání.

Druhou oblastí, kterou projekt řeší, je zajištění konektivity v celé budově základní školy. S rozvojem výukových metod úzce souvisí internetové připojení v učebnách i v celém objektu budovy a zajištění datového toku mezi počítači. Původní internetové připojení sloužilo pouze pro výuku IT předmětů v počítačové učebně a pro potřeby pedagogů.

Další oblastí, kterou projekt řeší, je pořízení kompenzačních pomůcek určených k podpoře učiva pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadující různý stupeň podpůrných opatření. Do výuky tak mohou být začleňovány různé kompenzační a didaktické pomůcky, které dětem usnadňují lépe pochopit učivo.

Díky projektu došlo ke zpřístupnění a zatraktivnění výuky a posílení motivace žáků v oblasti přírodních věd.