Místní akční skupina Orlicko

Naši inspirativní žadatelé - ZŠ a MŠ Červená Voda

Základní a mateřská škola v Červené Vodě jsou členy MAS ORLICKO, z.s., kteří se účastní několika aktivit a realizují několik projektů:

Aktivity a činnosti ZŠ a MŠ Červená Voda:

  • Příměstské tábory na Orlicku
  • Cesta k otevřené škole
  • Pořadatelské zázemí
  • Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ
  • Aktivita Pilotáž 

ZŠ a MŠ Červená Voda realizovala tyto investiční projekty:

  • Zkušební včelín (výše dotace 566 347 Kč)
  • Zahradní učebna Červená Voda (1 046 318 Kč)

Zkušební včelín

Projekt Zkušební včelín spočíval v nákupu kočovného vozu a vybavení k chovu včel. Zkušební včelín rozšiřuje možnosti neformálního vzdělávání žákům a studentům v Červené Vodě. K osm metrů dlouhému pojízdnému vozu, pořídila obec ve spolupráci s MAS i potřebné vybavení, jako kombinézy, nábytek do zázemí a pracovní dílníčky sloužící mladým včelářům a také se v rámci projektu vybudoval i bezbariérový vstup do těchto prostor.

Více informací o tomto projektu naleznete ZDE.

Zahradní učebna

Projekt s názvem Zahradní učebna byl zaměřený na přestavbu původní budovy na školní zahradě na venkovní učebnu. Škola do té doby nedisponovala prostory pro vyučování mimo budoviu. Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu o přírodní vědy.

Více informací o projektu naleznete ZDE.

Příměstské tábory na Orlicku

Nositelem tohoto projektu, realizovaného v období 2018 - 2020 je Středisko volného času ANIMO Žamberk. Pořádají příměstské tábory nejen pro žáky z Červené Vody, ale rovněž i pro žáky z jiných obcí, jako jsou Helvíkovice, Klášterec nad Orlicí, Písečná a město Žamberk.

Jednotlivé požadavky, počty turnusů a náplně programu jsou řešeny individuálně, dle vyjádření dotazovaných rodičů dětí a škol. Každá zapojená organizace tak mohla určit, co by chtěla pro příměstské tábory v rámci projektu pořídit. 

Příměstské tábory 2019 probíhaly v rámci projektu Evropského sociálního fondu Operační program zaměstnanost - Prorodinná opatření I., a byly tedy spolufinancovány Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit péči o děti v období školních prázdnin a tím umožnit rodičům sladit pracovní a rodičovské povinnosti. Díky finanční podpoře ESF bylo možné pořádat tábory za příznivější cenu, než tomu bylo v předchozích letech. S organizací příměstských táborů spolupracovalo i MAS ORLICKO, z.s.

Příměstské tábory v Červené Vodě 2019 (proběhly celkem 2) byly tématicky zaměřené na Integrovaný záchranný systém. V průběhu činnosti tábory navštívili zástupci všech složek IZS - Policie ČR, Hasiči – profesionálové z Králík, ale i sbor dobrovolných hasičů Červená Voda, nechyběla ani sanita Rychlé záchranné služby.

Policisté dětem předvedli vybavení služebního vozu, mohly si vyzkoušet bezpečnostní prvky: neprůstřelnou vestu, ochranný štít a přilbu, ale i použití pout a funkčnost teleskopického obušku. Při návštěvě RZS byli děti seznámeny s vybavením sanitky a mohly si vyzkoušet převozové lůžko, fixační vak i trenažér určený k tréninku neodkladné resuscitace. Hasiči dětem předvedli obsáhlé vybavení zásahového vozidla. Děti svými vědomostmi hasiče překvapily a proto si za odměnu  mohly vyzkoušet hašení se speciální proudnicí, kde lze měnit průtok vody. Při tom se v horkém počasí skvěle osvěžily. Dobrovolní hasiči z Červené Vody děti seznámili s mundůrem na likvidaci včel a sršňů.

V průběhu tábora děti také hrály společenské hry v prostorách Základní školy. K sportovním hrám bylo využito sportoviště Základní školy, nedaleké fotbalové hřiště, ale i dětské hřiště. Jedno celé dopoledne také děti vyrazily do okolí Červené Vody, kdy dva vedoucí šli napřed a šipkami značili trasu a připravili několik úkolů.

Tábory v Červené Vodě vedla Pavlína Filková. Zúčastnilo se jich 40 dětí.

"Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh táborů, a to zejména táborovým vedoucím - bylo jich celkem 35. Dále náleží poděkování MAS Orlicko za podporu při realizaci. A samozřejmě Evropského sociálního fondu za spolufinancování. Děkujeme!"
Za všechny organizátory Mgr. Lucie Kluková

Další podrobnosti o projektu si můžete přečíst ZDE.

Příměstské tábory v Červené Vodě 2018

V Červené Vodě v roce 2018 proběhly dva příměstské tábory. Jeden navštívili „Piráti“ a druhý „Skřítci“. Dle tématu tak nechyběla výroba pirátských šátků a převleků ani pirátský bál. „Skřítci“ si také užili spoustu zábavy, her a tvoření - vyráběli lesní skřítky ze šišek, portréty ze sušených květů, figurky z keramické hlíny a postavičky z plastových lahví. Na závěr tábora se zúčastnili cesty za pokladem, kde na konci každého ze skřítků čekala odměna v podobě truhliček se sladkostmi a závěrečné skřítkovské hostiny. A na obou táborech nechyběly ani výlety.

Podrobnosti o projektu si můžete přečíst ZDE.

Cesta k otevřené škole

Tento projekt si klade za cíl vytvořit v Červené Vodě otevřenou školu komunitního typu, která se podílí na obecních rozvojových aktivitách a komunitním životě obce a zároveň rozvíjí otevřenou spolupráci v širším území.

Dětský (žákovský) parlament, se za dobu realizace projektu zúčastní vícedenního výcviku zaměřeného na rozvoj komunikace, poznání a spolupráce ve skupině, současně mu bude poskytnuta i podpora ze strany organizace typu CEDU (Centrum pro demokratické učení).

Dále vznikne Školní fórum - aktivita, která je zaměřena na rozvoj spolurozhodovacích dovedností u dětí a rozvoj jejich občanských a komunikačních kompetencí. Žáci budou mít možnost vyjádřit se k dění ve škole ale i v širším území.

V rámci tohoto projektu bude také škola metodicky podpořena v oblasti přípravy a realizaci komunitních projektů. A podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a další pracovníci ve vzdělávání.

Děti a žáci se naučí aktivně podílet na dění v obci, projekt povede k rozvoji jejich komunikačních a kreativních dovedností i podpoří jejich žákovský parlament. Rozvine se kooperace mezi žákem-rodičem-učitelem, přičemž se veřejnost má možnost podílet na jednotlivých aktivitách komunitního plánování. Pedagogickým pracovníkům přinese projekt kromě školních zkušeností i metodický rozvoj a praxi v plánování mimoškolních aktivit.

Projekt má za sebou již několik akcí - např. Putování za písničkou na Křížovou horu, Maňásková scéna, Otevření skleníku, Výjezd školských parlamentů i Zřízení školského fóra. Na některé fotografie z aktivit projektu se můžete podívat výše.

Další podrobnosti o projektu si můžete přečíst ZDE.

Pořadatelské zázemí

Základní škola během roku pořádá několik tradičních akcí pro veřejnost a na dalších se podílí jako spoluorganizátor.
V souvislosti s pořádáním těchto akcí si škola v minulosti zapůjčovala vybavení potřebné pro konání akcí, jako je třeba zahradní nábytek nebo stan a dále objednávala externí služby zvukaře. Proto si projektem žádala o novou základní výbavu pro obvykle pořádané akce, jako jsou výstavy výtvarných prací nebo fotografií, vánoční jarmarky, sportovní dny pro děti s rodiči, festival Putování za písničkou na Křížovou horu, Dny otevřených dveří v ZŠ, Dětské dny, Poslední šance-loučení deváťáků a podobně. Organizace těchto akcí bude o mnoho více efektivní.

Podrobnosti o projektu si můžete přečíst ZDE.

Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ

Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ neboli program COMDI. Co to znamená, to COMDI?
COMDI je název pracovní a počítačové diagnostiky, pomocí které budeme schopni otestovat stovky žáků základních škol. Výsledky tohoto testování budou žákům sloužit jako inspirace pro výběr dalšího studia.

Cílem projektu je rozvoj kompetencí výchovných poradců základních škol, zavedení a ověření nových metod.
Projekt se zaměřuje na proškolení výchovných poradců pro práci s výstupy profesní diagnostiky nástrojem COMDI (více na http://www.comdi.cz/)
Samotné testování žáků bude provádět jiný pracovník (tester). Během projektu budou testování žáci 8 tříd a to po dobu 3 školních let.
Během projektu budou mít výchovní poradci zajištěného tutora, který jim bude poskytovat metodickou podporu.

Co projekt přinese?

Žákům a jejich rodičům:
Zjištění profesních předpokladů dětí a nápady na navazující studium.
Pedagogickým pracovníkům:
Zvýšení kompetencí výchovných poradců.
Našemu regionu:
Vytvoření sítě pracovníků, kteří mohou sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe.
Proškolené odborníky, kteří mohou působit jako tutoři pro další zájemce.

Další podrobnosti o projektu si můžete přečíst ZDE.

Aktivita ,,Pilotáž"

Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc – takový je název aktivity v rámci pilotáže, kterou zrealizovala ZŠ a MŠ Červená Voda. Organizátorům pomohla s realizací řada dalších subjektů.

Přínos pro vzdělávací proces: prevence patologických jevů – aktivní prožití volného času rodiny. Podpora citového prožitku (upevnění rodinného pouta společnými prožitky). Prezentace zástupců neformálního a zájmového vzdělávání.
Zapojené subjekty spolupráce: děti a žáci, rodiče, členky Klubu čilých babiček, zaměstnankyně MŠ, divadelní soubor JO JO, Skaut – středisko Bílá liška, zaměstnankyně ZUŠ Králíky, Lesy ČR a.s. 
Zhodnocení přínosu pro MAP: opakovaná spolupráce a zapojení všech zúčastněných subjektů do aktivit podporujících účelné trávení volného času. Podpora mezigenerační spolupráce.  

Další podrobnosti o projektu si můžete přečíst ZDE.

Vítězové soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt!

Čtvrteční dopoledne 8. března bylo ve znamení předávání cen v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt. Za MAP Žamberk a Králíky hlavní cenu, zájezd do vědeckotechnického centra VIDA, vyhrála Základní škola a mateřská škola Červená Voda za projekt Zdravé stravování. Cenu převzala paní třídní učitelka Mgr. Eva Veselá a IX. třída ZŠ. Cenu předal PaedDr. Miloš Harnych, člen Řídícího výboru MAP a místostarosta obce Červená Voda. Gratulujeme.

Pro čtyřicet žáků začaly velikonoční prázdniny už 28. 3. 2018 návštěvou vědecko-zábavního parku VIDA v Brně. Jako vítězové naší soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt měli možnost nejen vidět, ale především na svých a svými těly vyzkoušet všechny vystavené exponáty, „projet“ si zábavní show s tematikou kolo a prostorově si prožít lov z pozice nejen predátora, ale i jeho kořisti, díky shlédnutí 3D filmu.  

Vybraným žákům ZŠ a MŠ v Červené Vodě a vybraným návštěvníkům klubu Rébus z DDM Kamarád v České Třebové ještě jednou gratulujeme k výhře!

Pro více informací z návštěvy zábavního parku klikněte ZDE.

Člen MAS ORLICKO, z.s.

ZŠ a MŠ Červená Voda je členem MAS ORLICKO, z.s. a podílí se tak na rozvoji území Orlicka. Díky vzájemné spolupráci v mnoha projektech dojde nejen ke zkvalitnění školního zázemí v Červené Vodě, ale také k dalšímu seberozvoji žáků, učitelů, veřejnosti i pedagogických pracovníků.